מדיניות פרטיות

 1. מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.
 2. פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע שאת/ה מוסר/ת לנו.
 3. המידע שהינך מוסר לנו נשמר אצלנו ואנו עושים בו שימוש לשם אספקת המוצרים המוזמנים מעימנו, לשם ביצוע חיובים ומימוש המשלוחים.
 4. האתר עשוי להציע לך לקבל מעימנו חומר פירסומי, שיווקי או אינפורמטיבי בתחום הפעילות שלנו. ככל שתיתן הסכמתך לכך אנו נעשה שימוש בפרטים שמסרת לנו לשם משלוח חומרים אלו. הממשקים שלנו עימך יאפשרו לך להפסיק את משלוח החומרים הנ”ל.
 5. כאשר את/ה עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר, המוצרים שהזמנת, תאריך לידה, כתובת ועוד, זאת אף באמצעות בשימוש באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים הטכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP.
 6. כאשר את/ה עושה שימוש באתר את/ה נותנ/ת את הסכמתך לאיסוף מידע, ניתוחו, שמירתו, עיבודו, וגילויו בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.
 7. אנו עשויים להשתמש ב”עוגיות” (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. באפשרותכם לנטרל ולבטל אפשרות זו תוך שינוי ההגדרות של הגלישה באתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בידקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים .ישלהביא בחשבון שהדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.
 8. אנו עשויים לאפשר לחברות אחרות לנהל מערך פרסומות באתר. המודעות שבהן תיצפו בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עושות גם כן שימוש ב- Cookies במחשבכם. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפיתם בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות שלנו.
 9. מבלי שיהא בכך לזהות בפני צדדים שלישיים, אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף תוך כדי שימושך באתר ואף לשלבו עם מידע אחר אודותיך, בעצמנו ו/או באמצעות צדדים שלישיים, הפועלים מטעמנו, לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום ומשלוחו אליך או לאחרים, שיווק, ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותינו.
 10. אנו רשאים למסור ללא קבלת רשות ממך את המידע לרבות מידע המזהה אותך לצדדים שלישיים כלשהם על מנת לעשות בו שימוש במקרים הבאים: לשם בקרה/שמירה על תקינות ו/או טיב מערכותינו ו/או השירות ולהגנה על פעילותנו ופעילות לקוחותינו, בקרה על קיום הוראות כל דין, לצרכי הגנה על זכויותינו או זכויות מי שקשור בנו, גביית כספים והפקת חשבונות. אם תרכשו מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבינינו שתחייב חשיפת פרטיכם; אם תבצעו באתר, פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי; אם נמכור או נעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שנתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. וכן לצורך דיוור אלקטרוני או פרסום ממוקד כפוף להוראות הדין ותנאי השימוש באתר.
 11. ככל שסימנת את הסכמתך במסגרת האתר, אזי הנך נותן בזאת הסכמתך לקבל בדואר האלקטרוני, שמסרת לנו, פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו הנוגע לעסקינו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, את/ה רשאי לבקש מעימנו באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו או באמצעות מייל חוזר, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל”ב- 1982או כל חוק ותקנה אחרת הקיימים.
 12. למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.
 13. למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.
 14. מאגר המידע ככל שיאספו וישמרו נתונים אודותיך שהינם בגדר מידע המחייב פיקוח ורישום על פי החוק,  הם יישמרו במאגר המידע שלנו באחריותנו כמתחייב על פי הדין.
 15. אבטחת מידע איננו מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ולא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 16. זכות לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או באמצעות פקס מס’ 04-6360018 או בדואר רגיל אל: תד. 38 קיסריה מיקוד: 3088901.
  ככל שנחזיק בידינו מאגר מידע הנכלל בדרישות החוק, הודעה על כך תימסר.
  בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע שלנו משמש לצורך פניה אישית אליך,  את/ה זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 17. שינויים במדיניות הפרטיות בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית שלנו.